Thượng tá Lê Sĩ Toản phát biểu

Tham gia lớp bồi dưỡng có 43 học viên thuộc các đơn vị: Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, Lữ đoàn 602, Trung tâm 47, Trung tâm Quan trắc môi trường biển, Tiểu đoàn 20 (Bộ Tham mưu); Đoàn Văn công (Cục Chính trị) và Viện Kỹ thuật Hải quân.

Các học viên lớp đối tượng kết nạp đảng được trang bị kiến thức về: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Quang cảnh khai mạc lớp học

Các học viên lớp đảng viên mới được học tập, nghiên cứu các chuyên đề: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; đường lối của Đảng về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội…

Sau thời gian học tập, nghiên cứu, các học viên được ôn luyện, tổ chức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo quy định.

Tin, ảnh: Ngô Toàn, Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex