Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Khuyến khích các bộ, ngành, địa phương thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ nguồn chi thường xuyên trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Thông báo số 478/TB-VPCP nêu rõ, sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trước mắt, để kịp thời tháo gỡ điểm nghẽn về kinh phí triển khai Đề án 06, qua báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Thông tin và Truyền thông, khuyến khích các bộ, ngành, địa phương thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin từ nguồn chi thường xuyên trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao.

Văn phòng Chính phủ khẩn trương chủ trì, làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội để làm rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh tại Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; trường hợp cần thiết, tham mưu, đề xuất điều chỉnh văn bản theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11/2023.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo trình tự, thủ tục rút gọn, trình Chính phủ ban hành trước ngày 31/12/2023.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chung về định mức – kinh tế kỹ thuật trong đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tính đến yếu tố đặc thù của sản phẩm công nghệ thông tin, tập trung vào định mức, đơn giá, chi phí xây dựng và đánh giá, công bố chất lượng các nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm, cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương; thời hạn hoàn thành trước ngày 31/12/2023.

Phối hợp với Bộ Công an rà soát, bổ sung Trung tâm dữ liệu quốc gia vào Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong Quý IV/2023.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 để bảo đảm lựa chọn nhà thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin có tính đặc thù, quy định cụ thể về tiêu chí xác định sản phẩm công nghệ thông tin sản xuất trong nước, sản phẩm công nghệ thông tin có tính chất đặc thù.

Trường hợp Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, trong đó có khoản dự toán kinh phí của các bộ, ngành đề xuất cho các nhiệm vụ mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin (trong đó có Đề án 06), giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí để triển khai các nhiệm vụ nêu trên theo đúng quy định.

Các bộ, ngành, địa phương: Rà soát, xây dựng và ban hành các định mức đặc thù của ngành, địa phương (nếu cần thiết) để phục vụ các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư số 04/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và văn bản hướng dẫn số 5440/BTTTT-CĐSQG ngày 25/10/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về định mức kinh tế – kỹ thuật trong quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

Thúc đẩy tiến độ triển khai các nhiệm vụ đang chậm, chưa hoàn thành theo thời hạn được Chính phủ, Thủ tướng giao tại Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 10/9/2023, Nghị quyết số 164/NQ-CP ngày 04/10/2023, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023, văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023 và văn bản số 7323/VPCP-KSTT ngày 23/9/2023 của Văn phòng Chính phủ./.

Trí Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88