Mục đích việc thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Năm 2024, Bộ Nội vụ sẽ thanh tra nhiều đơn vị, địa phương

Thanh tra việc tuyển dụng công chức, xây dựng vị trí việc làm

Theo kế hoạch, Thanh tra Bộ chủ trì tiến hành thanh tra hành chính và các cuộc thanh tra chuyên ngành.

Cụ thể, trong quý I/2024, Thanh tra Bộ chủ trì tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức; tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; nâng ngạch công chức tại tỉnh Thái Nguyên.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Hậu Giang.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức; đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, tiêu chuẩn ngạch của công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Hưng Yên.

Quý II/2024, Thanh tra Bộ chủ trì tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tại Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tỉnh Trà Vinh, Quảng Trị và Yên Bái.

Quý III/2024, Thanh tra Bộ chủ trì tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp của công chức; những việc công chức không được làm; quy tắc nghề nghiệp của công chức, viên chức; tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ tại Bộ Xây dựng.

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, tổ chức bộ máy hành chính tại tỉnh Khánh Hòa….

Quý IV/2024, Thanh tra Bộ chủ trì tiến hành thanh tra công tác tuyển dụng viên chức, bổ nhiệm viên chức quản lý tại Đài Tiếng nói Việt Nam; thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nâng ngạch công chức tại thành phố Cần Thơ, tỉnh Lâm Đồng, Long An…

Thanh tra công tác thi đua, khen thưởng, tôn giáo

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại: tỉnh Hải Dương (quý I); Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Thừa Thiên Huế (quý II); tỉnh An Giang, Ninh Thuận (quý III); Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (quý IV).

Ban Tôn giáo Chính phủ chủ trì tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tín ngưỡng, tôn giáo tại các tỉnh, thành phố: Phú Thọ (quý I), Bình Định (quý II), Đà Nẵng (quý III), Lào Cao (quý IV).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88