Tiêu điểm

Phát động phong trào thi đua năm 2024 trong hệ thống Tòa án

Nhóm PV 25/12/2023 – 12:47

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2024, tại Hội nghị triển khai công tác Tòa án, Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng thay mặt Lãnh đạo TANDTC đã phát động phong trào thi đua năm 2024.

Phong trào thi đua năm 2024 trong TAND với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động TAND đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 79 năm Truyền thống TAND và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2024”.

Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Thi đua ái quốc”; chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì công lý” bảo đảm thực chất, sáng tạo, theo chủ đề hành động “Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng TAND trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại, bảo vệ công lý, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

tdkt6.jpg
Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng phát động phong trào thi đua năm 2024.

Triển khai đồng bộ các giải pháp làm cho phong trào thi đua “Vì công lý” và các phong trào thi đua thường xuyên, theo đợt, theo chuyên đề thực sự trở thành động lực thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thu hút sự tham gia nhiệt tình của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong TAND. Chủ động phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn hệ thống.

Nội dung thi đua chủ yếu như: Tổ chức các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị của TAND và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động trong năm 2024 và giai đoạn 2021-2025, gắn với phong trào thi đua “Vì công lý” và các phong trào thi đua do các bộ, ngành, địa phương phát động; đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo đợt và theo chuyên đề.

Nội dung, chủ đề phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị của TAND, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, có tính khả thi, hiệu quả, thực chất, có mục tiêu, tiêu chí và chỉ tiêu thi đua cụ thể, rõ ràng, trong đó bám sát yêu cầu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được nêu tại Nghị quyết của Ban cán sự đảng, Chỉ thị của Chánh án TANDTC về lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của TAND, tập trung vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, yêu cầu về công tác chuyên môn; việc thực hiện các giải pháp đột phá nâng cao chất lượng công tác xét xử và công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính tư pháp.

Xây dựng tổ chức đảng “trong sạch, vững mạnh”; cơ quan, đơn vị văn minh, đoàn kết nội bộ; các tổ chức đoàn thể quần chúng “vững mạnh tiên tiến”; giữ gìn đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh công sở; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng và thủ trưởng đơn vị chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động xã hội-từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, góp phần cùng cả nước chung tay vì người nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã hội ổn định và phát triển bền vững; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công chức, viên chức, người lao động.

tdkt5.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Các phong trào thi đua phải được sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm; thực hiện khen thưởng, vinh danh kịp thời các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp tổ chức phong trào thi đua bảo đảm thực chất, hiệu quả.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, truyền thống TAND, gương người tốt, việc tốt; chú trọng xây dựng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân của phong trào thi đua; thông qua các phong trào thi đua phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường tổ chức giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong TAND và trong xã hội.

Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng; công tác khen thưởng phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích; khách quan, công khai, công bằng; bảo đảm tôn vinh, khen thưởng chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa rộng rãi trong TAND và trong xã hội.

Quan tâm khen thưởng cá nhân trực tiếp thực thi nhiệm vụ; chú trọng khen thưởng chuyên đề, đột xuất đối với Thẩm phán, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xét xử, giải quyết các vụ án lớn, nghiêm trọng, phức tạp; tiêu biểu trong thực hiện các giải pháp đột phá; việc khen thưởng lãnh đạo phải gắn liền với thành tích của đơn vị. Thường xuyên bồi dưỡng, xây dựng các tập thể, cá nhân có bề dày thành tích, đủ điều kiện để đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước, góp phần tạo động lực thi đua trong cán bộ công chức.

Lãnh đạo TANDTC đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống Tòa án phát huy truyền thống, thành tích đã đạt được, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88