Ngay sau phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hội nghị sáng nay, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường trân trọng cảm ơn và sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các ý kiến góp ý quý báu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024 và những năm tiếp theo nhằm tiếp tục có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ cũng như công tác tham mưu, phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của VPQH.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, với nhiều cải tiến, đổi mới nổi bật, góp phần vào thành công chung của Quốc hội

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH cho biết, Hội nghị đã cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo công tác của VPQH, Đảng bộ cơ quan VPQH, Công đoàn VPQH và cho rằng, năm 2023, với khối lượng công việc thực hiện rất lớn, yêu cầu cao về chất lượng, gấp về tiến độ, nhưng tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của VPQH tiếp tục kế thừa, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, chủ động, đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, không ngừng trau dồi hơn nữa về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, bảo đảm kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tác phong, lề lối làm việc chuẩn mực và luôn luôn đổi mới sáng tạo, nỗ lực, phấn đấu và hoàn thành khối lượng lớn công việc theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Nổi bật là, thứ nhất, tham mưu, tổng hợp, phục vụ và đảm bảo cho các hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện các nhiệm vụ xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác đối ngoại đạt nhiều kết quả nổi bật, được cử tri và Nhân dân cả nước đánh giá cao thông qua các con số sau:

Tham mưu, phục vụ tổ chức hơn 3.000 cuộc họp, các cuộc làm việc, hội nghị, hội thảo; trong đó có 5 kỳ họp Quốc hội, 15 phiên họp của UBTVQH, 8 Hội nghị quan trọng của UBTVQH; 25 cuộc họp, hội nghị của Đảng đoàn Quốc hội; 4 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH; 4 Đoàn ra của Chủ tịch Quốc hội, 8 Đoàn ra của Phó Chủ tịch Quốc hội, 8 Đoàn vào cấp Chủ tịch Quốc hội.

Bên cạnh đó, tham mưu, phục vụ tổ chức thành công Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9; Diễn đàn Kinh tế – Xã hội Việt Nam 2023; phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”; Diễn đàn Người lao động lần thứ nhất… Thực hiện hợp nhất 50 văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật 2 Đề mục pháp điển; ban hành 27 văn bản thông báo kết luận, báo cáo kết quả công tác của Lãnh đạo Quốc hội ban hành 34 thông báo Kết luận của Lãnh đạo VPQH.

Thứ hai, tham mưu hoàn thiện thể chế, quy định về hoạt động của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, trong đó, đã tham mưu hoàn thành được 86/107 nội dung, đề án thuộc Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội và 114/137 nhiệm vụ lập pháp theo Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nổi bật là: Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn Nội quy kỳ họp Quốc hội; Quy chế phối hợp công tác giữa Tổng Thư ký Quốc hội – Chủ nhiệm VPQH với Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Quốc hội; Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về tổ chức và hoạt động của Quốc hội; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thư ký; Quy trình hóa các hoạt động của các đơn vị thuộc VPQH…

Thứ ba, tham mưu hoàn thiện sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của VPQH. Đồng thời, tham mưu xây dựng và hoàn thiện Bộ nhận diện Quốc hội Việt Nam và nhận diện Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Tổ chức truyền thông cho gần 1.400 sự kiện của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Thực hiện tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 161 trường hợp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 912 trường hợp; thực hiện chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động 1.177 trường hợp và tổ chức tuyển dụng công chức của VPQH theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, bảo đảm về công tác hành chính, tin học, cung cấp thông tin, lễ tân, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, an ninh, an toàn. Trong đó, đã tham mưu xử lý khoảng 336.500 văn bản đến; ban hành khoảng 20.300 văn bản đi (trong đó có 16 Luật, 34 nghị quyết của Quốc hội, 261 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…). Tổ chức gỡ băng gần 24.000 trang văn bản; in sao khoảng 10,5 triệu trang tài liệu;  Bảo đảm phương tiện phục vụ khoảng 5,1 triệu km chạy xe an toàn… Thực hiện 252 yêu cầu cung cấp thông tin của ĐBQH; số hóa 20.655 trang tài liệu giấy và 16.565 trang tài liệu, biên mục 6.136 biểu ghi dữ liệu; phục vụ 1.500 lượt người dùng các dịch vụ tại thư viện Quốc hội. Tổ chức tiếp đón, hướng dẫn 610 đoàn với hơn 22.250 lượt khách tham quan Nhà Quốc hội…

Thứ năm, công tác Đảng, công tác đoàn thể triển khai, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thực hiện với nhiều kết quả tích cực, được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định, kết quả đạt được trong công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Quốc hội đã góp phần quan trọng giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2023 với nhiều cải tiến, đổi mới nổi bật, góp phần vào thành công chung của Quốc hội; được cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH nêu rõ, Hội nghị cũng thống nhất phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 về công tác Đảng, chính quyền và Công đoàn.

Với phương châm “Chất lượng, hiệu quả, chuyên nghiệp trong tham mưu tổng hợp, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, VPQH, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường đề nghị toàn Đảng bộ, VPQH, Công đoàn cơ quan, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các đơn vị của VPQH tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn thể, cụ thể như sau:

Thứ nhất, đối với công tác của Đảng ủy cơ quan VPQH, cần tập trung thực hiện tốt 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác chính trị, tư tưởng và công tác xây dựng Đảng đã nêu rất cụ thể trong Chương trình công tác năm 2024 của Đảng ủy cơ quan VPQH.

Thứ hai, về công tác chính quyền có 10 nhóm nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, phục vụ và bảo đảm các điều kiện hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các nhiệm vụ phục vụ chung của VPQH với trọng tâm sau:

Một là, tham mưu, phục vụ thật tốt hoạt động của Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cả về lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác đối nội, đối ngoại.

Hai là, tiếp tục thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định nhằm tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ đảm bảo quy trình hóa, tiêu chuẩn hóa, cụ thể hóa các hoạt động của VPQH, đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ quan VPQH và đội ngũ tham mưu, phục vụ ngày càng năng động, chuyên nghiệp, hiện đại.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập phương thức làm việc trên môi trường mạng; sớm đưa vào sử dụng VPQH điện tử song song với quá trình tham mưu, phục vụ xây dựng Quốc hội điện tử để đáp ứng yêu công việc và phù hợp với xu thế.

Bốn là, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, gắn với đào tạo với bồi dưỡng theo chức danh; nghiên cứu cơ chế đặc thù thu hút người có tâm huyết, năng lực, trình độ, chuyên môn sâu vào bộ máy giúp việc của Quốc hội; quan tâm, chăm lo, có chế độ, chính sách cho công chức, viên chức, người lao động cơ quan VPQH; sớm ban hành đồng phục của công chức cơ quan VPQH để bảo đảm hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại hơn.

Năm là, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Quốc hội; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Thứ ba, về công tác Công đoàn thực hiện thật tốt 7 nhóm nhiệm vụ đã nêu trong Chương trình công tác của Công đoàn VPQH năm 2024; tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Căn cứ phương hướng, mục tiêu công tác thi đua, khen thưởng trong giai đoạn 2020-2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo VPQH, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường đã phát động phong trào thi đua năm 2024, với các trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao của VPQH năm 2024.

Hai là, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 do cấp có thẩm quyền giao.

Ba là, thực hiện tốt quy định về văn hóa công vụ, văn hóa công sở trong cơ quan VPQH nhằm góp phần nâng cao hơn nữa phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc VPQH.

Bốn là, thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt, nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua. Báo Đại biểu Nhân dân, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức, để đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Năm là, hoàn thiện các quy định, quy chế và công tác thi đua, khen thưởng theo nội dung của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, trong đó, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Sáu là, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối thi đua.

Bảy là, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ quan VPQH, các tổ chức đoàn thể khác trong VPQH tích cực vận động hội viên, đoàn viên đoàn kết, đồng lòng, khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới, đề xuất nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua do VPQH phát động.

Với tinh thần đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của VPQH, các Khối thi đua, các Vụ, Cục, đơn vị thuộc VPQH cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024, góp phần quan trọng vào thành công các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội trong năm 2024.

Nhân dịp này, thay mặt tập thể VPQH, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường chân thành cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, động viên, tạo điều kiện thuận lợi của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và sự phối hợp, đồng hành, chia sẻ của các cơ quan hữu quan để VPQH luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH trân trọng cảm ơn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Công đoàn Viên chức Việt Nam, các cơ quan hữu quan về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Đảng ủy cơ quan VPQH, Công đoàn VPQH thực hiện tốt nhiệm vụ của năm 2023; tin tưởng rằng năm 2024, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Công đoàn Viên chức Việt Nam, các cơ quan hữu quan tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để VPQH hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH cũng trân trọng cảm ơn Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ cùng các cơ quan hữu quan đã ủng hộ, giúp đỡ, hỗ trợ, cộng tác giúp VPQH hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023 và mong muốn tiếp tục được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan nêu trên trong năm 2024. 

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Xuân Giáp Thìn, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường trân trọng gửi tới lãnh đạo, các đại biểu, khách quý và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động VPQH cùng gia đình lời chúc mừng năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Trước đó, tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Vụ Tổ chức – Cán bộ.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường đã trao Cờ thi đua của VPQH cho Vụ Xã hội, Thư viện Quốc hội và Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win